علاوه بر گوش ها حالا باید چشم ها را هم بست/ فوتبال در خطر است