پل زال- خرم‌آباد همچنان مسدود؛آزادراهی که«حادثه»در آن پرسه می‌زند