گل‌نزدن مهاجمان پرسپولیس تاثیر منفی در عملکرد سایر بازیکنان دارد