اعتراف اروپا به غیر واقعی بودن خواسته ها برای کنار رفتن بشار اسد