«ایستادن» به کنترل قندخون در افراد دیابتی کمک می کند