دی میستورا برای گفتگو درباره سوریه با «ترامپ» دیدار می کند