عینک واقعیت مجازی CanDoVR


عينك واقعيت مجازي CanDoVR

قیمت: 70800تومان
قيمت : 59000 تومان
  • عینک واقعیت مجازی کندو وی آر CanDoVR Woody mini
  • طراحی ارگونومیک؛ کمترین فشار به صورت، تقسیم فشار به نقاط مختلف سر
  • سازگار با طبیعت؛ استفاده از چوب به عنوان ماده ای سبز و بازیافت پذیر
  • زاویه دید 118 درجه؛ وسعت دید بالاتر
  • لنز های با کیفیت A+ ؛ مطابق با استاندارد های Google Cardboard 2
  • محتوای اختصاصی؛ DVD شامل لانچر واقعیت مجازی کندو و بیش از 200 تصویر، ویدئو و بازی منتخب VR
  • مناسب برای گوشی های 4.5 تا 6 اینچ
  • پشتیبانی از محتواهای واقعیت افزوده AR
  • ساخت ایران

Image Alternative textImage Alternative textImage Alternative textImage Alternative textImage Alternative textImage Alternative text

وودی وان مینی ﯾﮏ عینک واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺎده ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺎرهای ﻋﻤﻠﮑﺮد، هماهنگی و ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ ﺑﺪن و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. در ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺖ محصول اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب حس زﻧﺪه و آﻣﯿﺨﺘﻪ اى از ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف اﺟﺮاﯾﻰ اﺑﺰارهای ﺟﺪﯾﺪ همراه ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻣﺪرن و ﺑﺮوز را اراﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ارﯾﮕﺎﻣﻰ در طراحی ﺑﺎ ﭼﻮب آن را ﺑﻪ محصولی ﺧﻼق و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﻌﻄﺎف در ﻋﯿﻦ ظاهر ﻟﻄﯿﻒ آن را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده است.

dd